Het logo van de website van Joop Letteboer

Opinie: Meeroken? Nee, dank u!

Inhoudsopgave:

Let op:
De teksten op deze pagina zijn verouderd. In de loop van dit jaar zal de pagina aan de actualiteit worden aangepast.

Rookvrije horeca


Deze pagina gaat over rookoverlast en de onwil van het kabinet om het rookprobleem in de samenleving op te lossen. De horeca is nog steeds een hel voor niet-rokers. Rokers krijgen het steevast voor elkaar om elke keer dat men lekker wil gaan eten het eetgenot van niet-rokers te verpesten. Gezellig uit eten en drinken gaan betekent in Nederland nog steeds dat je na thuiskomst je hoofd en je kleren voor het open raam moet hangen. Dat moet veranderen en het kabinet vertikt het om daadkrachtige maatregelen te nemen. Waar het aantal verkeersdoden drastisch tot duizend mensen per jaar is teruggebracht, schijnt het kabinet 20.000 actieve tabaksdoden en 3.000 passieve tabaksdoden per jaar allemaal prima te vinden. Ongewild meeroken blijft een probleem en dat lost niet vanzelf op. Daarvoor is een sterke belangenvereniging noodzakelijk. Daar waar andere EU-landen (zie elders op deze pagina) goed bezig zijn loopt Nederland door een niet werkend en slap stappenplan, dat minister Hoogervorst samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft ingevoerd, hopeloos achter, wordt het aan alle kanten ingehaald en dreigt het de schlemiel van Europa te worden. Het stappenplan werkt niet omdat de meeste cafés en horecagelegenheden de ruimte en de financiële middelen niet hebben om aparte rookruimtes in te richten en dure afzuiginstallaties aan te schaffen (overigens besliste de rechter dat er geen veilige ondergrens voor overlast van tabaksrook is, waardoor het onderzoek van TNO geen waarde meer had. Die instantie beweerde dat een nieuw type afzuiginstallatie tabaksrook voor 90% uit de lucht kon filteren. Het RIVM maakte met een tegenonderzoek echter gehakt van die bewering en bewees het tegendeel). Bovendien is het stappenplan veel te vrijblijvend en laat het de uitbater vrij om het plan naar eigen goeddunken te interpreteren.

In diverse kranten en dagbladen steunen café-eigenaren het rookverbod omdat verbouwing van hun zaak financieel en qua ruimte niet haalbaar en het aanschaffen van afzuiginstallaties weggegooid geld is. Ook diverse partijen in de Tweede Kamer vinden directe invoering van een rookverbod verstandiger dan de uitkomst van het (niet werkende) stappenplan af te wachten. Zolangzamerhand ontstaat het idee dat het kabinet de inkomsten uit tabaksaccijnzen belangrijker vindt dan de gezondheid van haar burgers en lijkt het er op dat het kabinet onder druk van de tabaksindustrie en KHN de invoering van een rookverbod in de horeca zo lang mogelijk wil rekken. Vreemd, want de opbrengsten uit tabaksaccijnzen wegen niet op tegen de enorme ziektekosten die door rokers worden veroorzaakt. Zou men voor het tegenhouden van een rookverbod soms door de tabaksindustrie worden betaald? Het begint er verdacht veel op te lijken en het zou me niets verbazen als deze verdachtmakingen over enkele jaren worden bewezen.

Update 8 juni 2007: Eindelijk een rookverbod


Eindelijk is het dan zover: een rookverbod in de horeca. Dit betekent dat mensen in een restaurant nu eindelijk eens van hun duur betaalde diner kunnen genieten zonder te worden blootgesteld aan ongevraagde kankerverwekkende afvalstoffen van paffende tabaksjunkies. Waar VVD-minister Hans Hoogervorst faalde, slaagde CDA-minister Ab Klink met vlag en wimpel. Hoogervorst had samen met Koninklijke Horeca Nederland afgesproken om door middel van een stappenplan gefaseerd een rookverbod in te voeren. Omdat is gebleken dat zo'n zwalkend stappenplan niet werkt en bovendien veel te lang zou duren voordat het effect heeft (2011), besloot Ab Klink om direct wat aan het rookprobleem in de samenleving te doen en per 1 juli 2008 een rookverbod in de horeca in te voeren. Het kabinetsbesluit van 8 juni is een duidelijk signaal naar de burger dat het onacceptabel is dat mensen ongevraagd met kankerverwekkende afvalstoffen van tabak worden geconfronteerd. Eindelijk is er duidelijk beleid, dit succes moet gevierd worden.

Wat echter al gevreesd werd komt nu bovendrijven: Koninklijke Horeca Nederland huilt als een klein kind krokodillentranen omdat hun niet werkende stappenplan door minister Klink is afgeschoten. Waarom in hemelsnaam zolang wachten met een rookverbod terwijl de samenleving er allang klaar voor is en het in andere landen een succes is? In 2008 alles rookvrij maken is duidelijk, eerlijk en vanzelfsprekend. Kortom, Koninklijke Horeca Nederland moet niet zeuren!

De volgende landen hebben al enige tijd een rookvrije horeca: Noorwegen, Ierland, Schotland, Malta, Italië, Spanje, Portugal, Luxemburg en Zweden. Ook Wales, Noord-Ierland en België gingen in 2007 rookvrij. De horeca in Engeland wordt per 1 juli 2007 rookvrij. Helaas werd in 2006 een rookverbod in Frankrijk afgewezen, maar ook dáár zijn positieve ontwikkelingen gaande.
Duitsland lijkt nu toch te zijn gezwicht voor de tabaksindustrie. De Duitse regering vindt de regeling van een rookverbod een zaak van de deelstaten. Dit zou in de grondwet zijn afgesproken. Bondskanselier Merkel (CDU) zal met de Minister-Presidenten van de deelstaten overleggen hoe deze zo snel mogelijk tot een uniforme regeling kunnen komen om niet-rokers te beschermen. In Duitsland sterven jaarlijks 3500 mensen aan passief roken. In EU-verband ligt dit aantal op 80.000 mensen.

Rookoverlast


Eén van de sterkste argumenten om een rookverbod in te voeren is dat rokers nooit het recht hebben om niet-rokers hun tabaksrook op te dringen, maar dat recht hebben rokers zich wel toegeëigend. Dat wordt onder meer duidelijk door de vaak onaanvaardbaar geplaatste opmerking: "Als je last hebt van mijn rook ga je maar ergens anders heen." Deze oneliner maakt precies duidelijk waar de schoen wringt: rokers nemen wat dit betreft het recht in eigen hand zonder zich af te vragen of men overlast veroorzaakt. Dat interesseert rokers totaal niet en het vervuilen van andermans omgevingslucht met kankerverwekkende stoffen vindt men nog normaal ook. Rokers zijn de meest asociale mensen in onze samenleving en denken alleen aan hun eigen genot. Daarmee kan hen egoïstisch, onverantwoordelijk, asociaal en intolerant (rook)gedrag worden verweten. Gelukkig is door gemeenschappelijke discussies wel duidelijk dat dit niet meer kan en is een algeheel rookverbod in de horeca logisch en slechts een kwestie van tijd.
Daarnaast zouden ook medewerkers in de horecasector recht moeten hebben op een rookvrije werkplek. Waarom de honderdduizenden, die iedere dag noodgedwongen moeten werken in die blauwe horecalucht, daar van worden uitgesloten is een raadsel en kan niemand uitleggen. Immers, het dalen van de omzet waar horeca-exploitanten zo bang voor zijn is niet bewezen en dus ook niet op feiten gebaseerd. Integendeel: in Italië, Ierland en Zweden is de omzet in de horeca juist gestegen.

Een paar maanden geleden werd het burgerinitiatief 'Rookvrije horeca' door de Tweede Kamer definitief afgewezen. Die beslissing dwong Clean Air Nederland tot het instellen van een 'Meldpunt rookoverlast horecawerknemers' waar horecawerknemers rookoverlast kunnen melden. Clean Air Nederland zal alle meldingen inventariseren, en daarover rapporteren aan de Tweede Kamer. Ook gaat Clean Air Nederland expliciet op zoek naar een horecawerknemer die via de rechter het recht op een rookvrije werkplek bij zijn/haar werkgever wil afdwingen. Op deze manier hoopt de niet-rokersvereniging de ontwikkelingen die moeten leiden tot een rookvrije horeca te versnellen.

Een paar keer in de week doe ik aan sport en speel ik competitievolleybal. In 2002 en 2003 heb ik bij de Keuringsdienst van Waren en later de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) mijn beklag gedaan over sporthal De Vierstee in Maartensdijk die al sinds 1990 vwb naleving van de Tabakswet in overtreding was. Sporthallen die door de gemeente worden gesubsidieerd moeten vanaf 1990 rookvrij zijn. Pas nadat ik tot twee keer toe bij de VWA aan de bel had getrokken veranderde er (op straffe van fikse boetes) gelukkig iets aan de situatie in die sporthal. Overigens waren de beheerder en de beheerderscommissie niet blij met mijn aangifte, maar dat was hun probleem. Ze hadden zich gewoon te houden aan de Tabakswet. Kennelijk was men bang voor minder omzet. In de praktijk blijkt die angst ongegrond, gegeven het feit dat ook in andere landen het rookverbod de omzet zelfs heeft doen stijgen in plaats van dalen. Dat is ook in Nederland niet ondenkbaar en zelfs zeer waarschijnlijk. Gebleken is dat onderzoeken die beweren dat de omzet zou gaan dalen, door de tabaksindustrie zijn gefinancierd en gemanipuleerd.

Sinds 1994 werk ik in de WSW waar ik in 2001 de toenmalige directie en de OR via e-mail heb geconfronteerd met asociaal rookgedrag. Of dit heeft geresulteerd in concreet rookbeleid durf ik niet te zeggen, want men beweert het rookbeleid te hebben ontwikkeld op aangeven van de brandweer (Arbo-technisch verhaal) en op hygiënische gronden.

Muitende kroegbazen ongeschikt voor ondernemerschap


Zoals bij iedereen bekend is mag vanaf 1 juli 2007 in restaurants en cafés niet meer worden gerookt. Een prima en duidelijk beleid dat in één klap afrekende met het niet-werkende stappenplan van ex-minister van Volksgezondheid Hans Hoogervorst en horecaclub Koninklijke Horeca Nederland. De laatste maanden is wel duidelijk geworden dat kroegbazen zich de afgelopen jaren niet hebben voorbereid op wat men jaren geleden al aan zag komen. Kroegbazen hebben de afgelopen jaren zeeën van tijd gehad om in hun zaak te investeren en hun creativiteit aan te wenden om een en ander aan te passen, maar namen hiervoor geen verantwoordelijkheid. In plaats daarvan zetten zij de asbakken weer op tafel en overtraden het rookverbod. Uitbaters van cafés bleken daardoor ongeschikt voor het ondernemerschap en moeten nu voor hun zaak gaan vrezen: kroegbazen die dergelijk gedrag vertonen riskeren torenhoge boetes en sluiting van hun zaak als ze het rookverbod blijven overtreden. Wat mij betreft een verstandige en duidelijke maatregel van CDA-minister Ab Klink en minister van Justitie Hirsch Ballin om de muiterij van rookcafés aan te pakken. Wie niet horen wil, moet maar voelen.

Medische achtergronden


Op 14 september 1963 werd ik geboren als astma-patiënt. Dat had veel impact op het gezin en op 7-jarige leeftijd verhuisde ik in 1971 vanwege astma naar een kindertehuis in Maarssen. Door mijn handicap werd de druk op het gezin dermate groot dat ik niet meer thuis kon wonen. Helaas ben ik door druk van buitenaf (je móet roken, anders val je buiten de boot) op 15-jarige leeftijd gaan roken en ben (eenmaal in 1981 weer thuis) gestopt toen ik 20 was. Doordat ik 's nachts rechtop in bed zat en tegen het plafond vloog van benauwdheid besefte ik dat ik vreselijk dom bezig was. Stoppen met roken is een makkie als je gezond verstand laat prevaleren boven verslaving. Helaas zijn de meeste rokers psychisch niet sterk genoeg om het vol te houden en vervallen ze weer in die vreselijk ongezonde en ziekmakende leefstijl.
Naarmate ik ouder werd moest ik toch medicijnen gaan gebruiken om mijn astma-aanvallen te pareren. Pas toen ik intensief ben gaan volleyballen verbeterde mijn conditie en werden de aanvallen steeds schaarser. Daardoor waren er ook minder medicijnen nodig. Deze waren alleen nog nodig voor een training of een wedstrijd om mijn luchtwegen te verwijden zodat ik meer zuurstof op kon nemen. Inmiddels zijn er in ons gezin (bijna) geen rokers meer (mijn moeder is na een ingrijpende hartoperatie gestopt en mijn vader is na ruim 40 jaar te hebben gerookt op oudejaarsdag 2004 overleden. Helaas is mijn zusje na het overlijden van mijn vader weer met roken begonnen).

Van tabaksrook word ik ziek. Ik krijg er hoofdpijn, geïrriteerde luchtwegen en brandende ogen van. Om die reden ga ik nooit uit eten of begeef me überhaupt nooit in de horeca. De enkele keer dat ik word uitgenodigd voor een feest moet ik het feestgedruis voortijdig verlaten. De dag daarop moet ik meestal herstellen van de overlast. Dit is allemaal heel vervelend. Rokers hebben vaak de neiging andere oorzaken voor klachten te zoeken en halen in discussies onderwerpen aan die niets met het roken zelf te maken hebben. Vooral op internet (websites, Usenet) worden belachelijke - niet ter zake doende - argumenten aangehaald die bedoeld zijn om de ontwikkelingen mbt tot een rookvrije horeca in een kwaad daglicht te stellen. Doordat men in een verslavingsroes verkeert heeft de roker geen flauw benul van de gezondheidsschade die bij niet-rokers (en bij zichzelf) wordt aangericht. Het enige en juiste medicijn om van klachten af te komen is een rookvrije leefomgeving. Het zal echter nog jaren duren voordat verstokte rokers dat snappen.

Later meer...

Links:

Supportsites

Organisaties

Rookvrij uitgaan

Rookvrije horeca in de media

joopletteboer.nl raadt Ubuntu Linux aan.

© Copyright joopletteboer.nl 2003 - 2019 | Wijzigingen

eXTReMe Tracker